Reeglid kaup24.ee kasutajate loodud sisule

Tere tulemast! Kaup24.ee ootab alati Sinu arvamust ja hindab Sinu tagasisidet ja kommentaare. Selleks, et kaup24.ee veebipoe sisu jätaks alati hea mulje, loe palun läbi ning järgi kasutaja loodud sisu reegleid. Kui Sa ei nõustu järgmiste põhimõtetega, siis ei ole lubatud kaup24.ee lehele midagi postitada. 

  • Avaldatud ülevaated, küsimused, vastused ja kommentaarid peavad olema seotud asjakohaste toodetega või kaup24.ee lehe funktsioonidega..
  • Ära postita sisu, mis kujutaks endast või sisaldaks märget kuriteo kohta.
  • Ära avalda solvavat, laimavat, tagakiusavat, ähvardavat või vägivaldset sisu. Näiteks, ära saada valesid andmeid, ära kasuta keelt, mis on vastuolus väljakujunenud sotsiaalsete normidega, ära väljenda viha ega sallimatust, ära avalda sisu, mis põhineb rassi, rahvuse, soo, usu, veendumuste, seksuaalse orientatsiooni, vanuse, puude, päritolu, sotsiaalse staatuse, veendumuste või hoiakute alusel, poliitiliste parteide või organisatsioonide liikmeks olemisel ning mis tahes isiku või isikute grupi vastu suunatud vägivalla soodustamisel.
  • Ära postita sisu, mis on nilbe, pornograafiline või sisaldab alasti või seksuaalseid pilte.
  • Ära postita sisu, mis rikub või võib rikkuda kolmandate isikute isiklikke ja mittevaralisi õigusi. Näiteks, ära avalda kolmanda osapoole fotosid ega muud intellektuaalomandi teavet.
  • Ära postita sisu, mis rikub teiste privaatsust ega avalda mingeid isikuandmeid: sealhulgas, kuid mitte ainult, telefoninumbreid, e-posti aadresse, postiaadresse või muid isikuandmeid.
  • Ära postita reklaammaterjali või sisu, millel on lingid kolmandate osapoolte saitidele. Samuti on keelatud reklaamida või paluda tarbijal oma kaupu või teenuseid osta või müüa.
  • Ära postita sisu, mis soodustab või toetab toote ohtlikku ja sobimatut kasutamist.

Palun pane tähele, et kaup24.ee kasutajate tagasisidet, vastuseid või kommentaare vaatab läbi lehe toimetaja ning see kinnitatakse või lükatakse tagasi, kui see ei vasta ülaltoodud kaup24.ee kasutaja loodud sisu reeglitele. Kinnitatud vastus, tagasiside või kommentaar jäävad muutmata ning postitatakse.

Klientide arvustusi kasutatakse selleks, et järjestada tooteid hinnangu järgi. Hinnangu järgi järjestamisel kuvatakse eelisjärjekorras neid tooteid, mis on saanud kõige rohkem positiivseid ning kõrgeid hinnanguid.

Kasutaja, kes on postitanud kaup24.ee lehele tagasiside, vastuse, kommentaari või mis tahes muu teabe, loetakse igal juhul sellise teabe omanikuks ja ta on täielikult vastutav selliste andmete õigsuse ja seadusliku kasutamise eest. Kaup24.ee ei vastuta selle eest, et kasutaja postitatud sisu võib rikkuda kolmandate isikute õigusi või huve.

Anname teada, et Kaup24.ee kasutajate arvustusi ja hinnanguid kuvatakse samuti teistel samasse kontserni kuuluvatel e-platvormidel, tõlked teostatakse automaattõlgetena.

Kommentaaride, tagasiside, sõnumite, ideede, ettepanekute või muu sisu esitamisega kinnitab kasutaja, et annab kaup24.ee-le õiguse (mitteainuõiguslik litsents, kui avaldatud sisu kasutamine nõuab litsentsi) nende avaldamiseks, avalikustamiseks, kohandamiseks, kopeerimiseks, paljundamiseks või muul viisil kasutamiseks.