Kuumad hinnad kuni -45%*!    Pakkumised, mida ei tasu maha magada! 

Reeglid kaup24.ee kasutajate loodud sisule

Tere tulemast! Kaup24.ee ootab alati sinu arvamust ja hindab sinu jäetud tagasisidet. Kõik, kes jätavad ostetud toodetele hinnanguid osalevad automaatselt loosimistes ning võivad võita auhindu!

Loe loosimiste kohta rohkem siit.

Selleks, et Kaup24 veebipoe sisu oleks asjakohane, loe läbi ning järgi reegleid kasutaja loodud sisule. Kaup24.ee lehele on keelatud sisu postitada, kui sa ei nõustu järgmiste reeglitega:

  • Tootearvustused ja kommentaarid peavad olema seotud kõnealuste toodetega või veebipoe Kaup24.ee funktsioonidega.
  • Ära postita sisu, mis on kuritegelik või sisaldab viiteid kuriteole.
  • Ära postita solvavat, laimavat, ahistavat, ähvardavat või vägivaldset sisu. Näiteks ära postita valeinfot, ära kasuta keelt, mis on vastuolus kehtestatud sotsiaalsete normidega, ära väljenda viha ega sallimatust, ära postita sisu, mis põhineb rassil, rahvusel, sool, usutunnistusel, veendumustel, seksuaalsel sättumusel, vanusel või puudel. Samuti on keelatud vägivalla propageerimine päritolu, sotsiaalse staatuse, tõekspidamiste või hoiakute, erakondadesse või organisatsioonidesse kuulumise põhjal ning mis tahes isiku või isikute rühma vastu.
  • Ära postita sisu, mis on nilbe, pornograafiline või sisaldab alastust või seksuaalseid pilte.
  • Ära postita sisu, mis rikub või võib rikkuda kolmandate isikute isiklikke ja mittevaralisi õigusi. Näiteks ärge avaldage kolmandate osapoolte fotosid ega muud intellektuaalomandi teavet.
  • Ära postita sisu, mis rikub teiste privaatsust või avaldab isiklikke andmeid: sealhulgas, kuid mitte ainult, telefoninumbreid, e-posti aadresse, postiaadresse või muud isiklikku teavet.
  • Ära postita reklaammaterjale ega sisu, mis sisaldab linke kolmandate osapoolte saitidele. Samuti on keelatud reklaamida või paluda tarbijal oma kaupu või teenuseid osta või müüa.
  • Ära postita sisu, mis julgustab või toetab toote ohtlikku või sobimatut kasutamist.

Juhime tähelepanu, et Kaup24.ee veebipoe kasutajate arvustusi, tagasisidet, vastuseid ja kommentaare kontrollib lehe toimetaja ning neid ei tohi avaldada, kui need ei vasta ülaltoodud sisureeglitele. Kontrollitud arvustusi, vastuseid, tagasisidet ega kommentaare ei muudeta ja need avaldatakse algsel kujul.

Klientide arvustusi kasutatakse selleks, et järjestada tooteid hinnangu järgi. Hinnangu järgi järjestamisel kuvatakse eelisjärjekorras neid tooteid, mis on saanud kõige rohkem kõrgeid hinnanguid.

Kasutajat, kes on jätnud Kaup24.ee veebipoes arvustuse, tagasiside, vastuse, kommentaarid või muu teabe, loetakse alati selle teabe omanikuks ning ta vastutab täielikult selle teabe õigsuse ja õiguspärase kasutamise eest. Kaup24.ee ei vastuta selle eest, et kasutaja poolt avaldatud sisu võib rikkuda kolmandate osapoolte õigusi või huve.

Kaup24.ee veebilehel kirjutatud kasutajate arvustusi ja hinnanguid saab kuvada ka teistel samasse gruppi kuuluvatel e-platvormidel, mille puhul tõlked teostatakse automaattõlgetena.

Arvustuste, kommentaaride, tagasiside, sõnumite, ideede, ettepanekute või muu sisu postitamisega kinnitab kasutaja, et annab veebipoele Kaup24.ee õiguse (mitteainuõiguslik litsents, kui avaldatud sisu kasutamine nõuab litsentsi) avaldada, avalikustada, kohandada, kopeerida, reprodutseerida või muul viisil kasutada.