Partneritele


Kaup24.ee e-kaubanduskeskus pakub koostööd tootjatele ja hulgimüüjatele.

Pakume Sulle usaldusväärset veebimüügikanalit ja Baltikumi juhtivat e-kaubanduse võrgustikku kauplustega Kaup24.ee, 220.lv ja Pigu.lt. Sa mitte ainult ei väldi oma e-kaubanduse lahenduste loomiseks vajalikke lisainvesteeringuid, vaid naudid ka Kaup24.ee eksklusiivseid eeliseid:

  • võimalus müüa oma kaupu kolmes Balti riigis;
  • kaupade ja eripakkumiste kajastus Kaup24.ee-s. Kasutades Kaup24.ee tööriistu on Sul võimalik tuua oma tooted esile meie meedias, sotsiaalvõrgustikes jms;
  • vajadusel laoteenuseid;
  • automaatsed sortimendi, laovarude haldamise, raamatupidamise ja muud infovahetussüsteemid;
  • lai valik tasulisi ja tasuta tarneviise klientidele.

Oled huvitatud? Võta meiega ühendust: muujad@kaup24.ee

Müügihuvilistele

Kutsume Sind kauplema meie e-kaubamajas. Tagame kliendivoo ning lihtsa ja probleemivaba kauplemise mitte ainult Eestis, vaid ka Lätis ja Leedus. Me aitame lisaks logistilistele lahendustele ka kõige muuga, mis on ettevõtluseks vajalik.

Täida see vorm  ja me võtame sinuga ühendust, et arutada personaalseid ja üksikasjalikumaid kauplemisvõimalusi.


For Partners


Kaup24.ee online shopping center invites manufacturers and wholesalers to cooperate. 


We offer you a reliable online sales channel and the leading e-commerce network in the Baltic with the stores Kaup24.ee in Estonia, 220.lv in Latvia and Pigu.lt in Lithuania. You will not only avoid the additional investments, required to create your e-commerce solutions, but you will also enjoy the exclusive benefits of Kaup24.ee:

  • trading of your goods in all three Baltic countries;
  • intensive Kaup24.ee communication of goods and special offers. Let's cooperate and use Kaup24.ee communication tools, media, social networks, etc. to communicate about your goods;
  • warehousing services, if required;
  • automated range, inventory management, accounting and other information exchange systems;
  • wide selection of paid and free delivery methods to customers.

Would you like to cooperate? Write an email to muujad@kaup24.ee.

For those who want to trade


We also invite you to trade in our marketplace. We provide customer traffic, easy and simple trading not only in Lithuania, but also in Latvia and Estonia, logistics, warehousing and many other solutions for a successful business.

Fill in this form and we will contact you to discuss trade opportunities in more detail.